Fundusze Unijne
Strona główna/Dla Klienta/Inwestycje/Fundusze unijne/Dział Rozwoju / Jednostka Realizująca Projekt

Dział Rozwoju / Jednostka Realizująca Projekt

Logotypy projektu

Dział Rozwoju / Jednostka Realizująca Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II" oraz "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap III" znajduje się w siedzibie LPWiK S.A. przy ul. Nowodworskiej 1.

 • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Zbigniew Mróz
 • Zastępca MAO - Marek Dziopa
 • Kierownik Działu Rozwoju / JRP - Anna Wojciechowska

Zadania:

Do podstawowych zadań Jednostki Realizującej Projekt / Działu Rozwoju "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Legnica" należą:

 1. obowiązki ogólne:
  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności wraz z niezbędnymi do wnioskowania dokumentami
  • realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO
  • współpraca z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą oraz Instytucją Wdrażającą
  • przygotowanie i aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie
  • zapewnienie płynności finansowej projektu
  • przygotowanie stosownych dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do skutecznej i płynnej realizacji projektu
  • zapewnienie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i projektów budowlanych oraz zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym
  • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz jej przechowywanie
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań przetargowych
  • współpraca z Instytucją Wdrażającą w zakresie uzgadniania dokumentów przetargowych i organizowania przetargów
  • opracowanie dla Instytucji Wdrażającej niezbędnych raportów i sprawozdań
  • nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Kontrakturozliczenie ogółu wydatków związanych z realizacją projektu
 2. w zakresie technicznym:
  • opracowanie części rzeczowej/technicznej SIWZ oraz udział w przetargach na roboty i usługi związane z realizacją projektu
  • weryfikacja SIWZ
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • współpraca z Inżynierem Kontraktu i nadzór nad realizacją poszczególnych kontraktów na roboty
  • uczestnictwo w odbiorach częściowych, końcowych i pogwarancyjnych zadań realizowanych w ramach projektu
  • współpraca z instytucjami pośredniczącymi
 3. w zakresie administracyjno - prawnym:
  • obsługa administracyjna i kancelaryjna JRP / Działu Rozwoju
  • monitoring i sprawozdawczość wraz z opracowaniem okresowych raportów z realizacji projektu
  • inicjowanie działań informacyjno - promocyjnych
  • współpraca z jednostką prowadzącą obsługę prawną
  • udział i prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych
 4. w zakresie ekonomiczno - finansowym:
  • finansowa obsługa projektu
  • planowanie i rozliczanie wydatków
  • zapewnienie płynności finansowania projektu na podstawie planu płatności i harmonogramu rzeczowo - finansowego poprzez opracowanie planów finansowych do budżetu Spółki oraz wnioskowanie o uruchomienie kolejnych transz z poszczególnych źródeł finansowania
  • prowadzenie rejestrów faktur oraz ich przygotowanie do realizacji płatności
  • przekazywanie opisanych faktur do Działu Księgowości celem dokonania płatności
  • nadzór nad terminową realizacją płatności
  • sprawozdawczość i monitoring finansowy
  • współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucją Płatniczą w zakresie kontroli finansowo - księgowej projektu
  • przechowywanie dokumentacji finansowej przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności
do góry