Fundusze Unijne

Taryfa

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 23.06.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023, poz. 537), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.70.39.2023 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.

TARYFA obowiązująca na terenie Gminy Legnica od dnia 01.07.2023r. do dnia 30.06.2024r.

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
L.p. Wyszczególnienie Wielkości cen i stawek opłat
Taryfowe grupy odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Cena/stawka netto Cena/stawka z VAT
0
1 2 3 4 5
1 Grupa 1 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3)

5,65

6,10

Stawka opłaty abonamentowej

4,59

4,96

2 Grupa 2 Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3)

5,67

6,12

Stawka opłaty abonamentowej

4,59

4,96

3 Grupa 3 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3)

5,65

6,10

Stawka opłaty abonamentowej

7,10

7,67

4 Grupa 4 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza podlicznika lokalowego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3)

5,65

6,10

Stawka opłaty abonamentowej

2,08

2,25

5 Grupa 5 Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika lokalowego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3)

5,67

6,12

Stawka opłaty abonamentowej

2,08

2,25

6 Grupa 6 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza podlicznika lokalowego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3)

5,65

6,10

Stawka opłaty abonamentowej

2,08

2,25

7 Grupa 7 Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika lokalowego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3)

5,67

6,12

Stawka opłaty abonamentowej

2,08

2,25

8 Grupa 8 Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów technologicznych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3)

5,67

6,12

Stawka opłaty abonamentowej

0,82

0,89

9 Grupa 9 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów technologicznych w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3) x x
Stawka opłaty abonamentowej x x
10 Grupa 10 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3) 5,65 6,10
Stawka opłaty abonamentowej 0,82 0,89
11 Grupa 11 Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3) 5,67 6,12
Stawka opłaty abonamentowej 0,82 0,89
12 Grupa 12 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena wody (zł/m3) 5,65 6,10
Stawka opłaty abonamentowej 0,82 0,89
13 Grupa 13 Woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Cena wody (zł/m3) 5,67 6,12
Stawka opłaty abonamentowej 4,59 4,96
14 Grupa 14 Woda pobrana na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Cena wody (zł/m3) 5,67 6,12
Stawka opłaty abonamentowej 4,59 4,96
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki
L.p. Wyszczególnienie Wielkości cen i stawek opłat
Taryfowe grupy odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Cena/stawka netto Cena/stawka z VAT
0 1 2 3 4 5
1 Grupa 1 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,32

8,99

Stawka opłaty abonamentowej

4,49

4,85

2 Grupa 2 Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,32

8,99

Stawka opłaty abonamentowej

4,49

4,85

3 Grupa 3 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,32

8,99

Stawka opłaty abonamentowej

6,96

7.52

4 Grupa 4 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza podlicznika lokalowego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,32

8,99

Stawka opłaty abonamentowej

2,02

2,18

5 Grupa 5 Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie odczytu wodomierza podlicznika lokalowego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,32

8,99

Stawka opłaty abonamentowej

2,02

2,18

6 Grupa 6 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza podlicznika lokalowego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,32

8,99

Stawka opłaty abonamentowej

2,02

2,18

7 Grupa 7 Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie odczytu wodomierza podlicznika lokalowego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,32

8,99

Stawka opłaty abonamentowej 2,02 2,18
8 Grupa 8 Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza dodatkowego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 8,32 8,99
Stawka opłaty abonamentowej 4,49 4,85
9 Grupa 9 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza dodatkowego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 8,32 8,99
Stawka opłaty abonamentowej 6,96 7,52
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Lp Rodzaj przekroczeń Stawka opłaty netto
w zł
Stawka opłaty brutto (VAT-8%)
w zł
1 Przekroczenie temperatury o mniej niż 5oC 0,13 zł/m3 0,14 zł/m3
2 Przekroczenie temperatury o 5° C i więcej 0,26 zł/m3 0,28 zł/m3
3 Przekroczenie wartości odczynu o mniej niż 0,5 pH 0,26 zł/m3 0,28 zł/m3
4 Przekroczenie wartości odczynu od 0,5 pH do 1,5 pH 0,66 zł/m3 0,71 zł/m3
5 Przekroczenie wartości odczynu od 1,5 pH do 2,5 pH 1,32 zł/m3 1,43 zł/m3
6 Przekroczenie wartości odczynu od 2,5 pH i powyżej 2,56 zł/m3 2,76 zł/m3
7 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia metali ciężkich (ołów, miedź, rtęć, nikiel, kadm, cynk, chrom og.) 230,33 zł/kg 248,76 zł/kg
8 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia BZT5 5,26 zł/kg O2 5,68 zł/kg O2
9 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia CHZTcr 3,16 zł/kg O2 3,41 zł/kg O2
10 Przekroczenie dopuszczalnej wartości zawiesiny ogólnej 0,97 zł/kg 1,05 zł/kg
11 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia za substancje ekstrahujące się eterem naftowym 9,21 zł/kg 9,95 zł/kg
12 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu amonowego 5,26 zł/kg 5,68 zł/kg
13 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego 5,26 zł/kg 5,68 zł/kg
14 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia chlorków 0,97 zł/kg 1,05 zł/kg
15 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia siarczanów 0,97 zł/kg 1,05 zł/kg
16 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji powierzchniowo czynnych - anionowych 9,21 zł/kg 9,95 zł/kg
17 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia pozostałych parametrów 5,26 zł/kg 5,68 zł/kg

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

  1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1757), wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków LPWiK S.A. ładunkiem tych zanieczyszczeń.
  2. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych (poz.1-6 z Tabeli).
  3. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych za pozostałe wskaźniki (poz.7-17 z Tabeli) oblicza się za jednostkę ładunku (w kg) zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.
  4. Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłaty za przekroczenie warunków dla temperatury, pH i metali ciężkich i opłaty za przekroczenie warunków za pozostałe parametry obliczone według tego wskaźnika, za przekroczenie którego opłata jest najwyższa.
  5. Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy fizyko-chemicznej ścieków.
Kategoria: Taryfa [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-06-26 Taryfa obowiązująca od 01.07.2023r..pdf
ilość pobrań: 748
Taryfa obowiązująca od 01.07.2023r..pdf 1.64MB zobacz
pdf 2023-06-30 CENNIK USŁUG LPWiK od 20-09-2023.pdf
ilość pobrań: 602
CENNIK USŁUG LPWiK od 20-09-2023.pdf 515.03KB zobacz
do góry