Fundusze Unijne
Strona główna/Dla Klienta/Inwestycje/Fundusze unijne/Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji (..)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - II etap

Logotypy projektu

Uporządkowanie gospodarkiW dniu 22 sierpnia 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II" (nr POIS.02.03.00-00-0073/16) obejmującego dziewięć zadań. Planowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 33.178.638,55 zł a maksymalna kwota dofinansowania to 17.086.891,32 zł. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt otrzymał również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 9.127.659,17 zł.

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany zostanie szereg inwestycji, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków w części mechanicznej, budowa sieci wodociągowej: od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej, w ul. Poznańskiej, na terenie byłej jednostki wojskowej przy alei Rzeczypospolitej, gdzie wybudowana zostanie również sieć kanalizacji sanitarnej. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa w ul. Krętej, a także przy Zbiorczej Drodze Południowej, poddana naprawie zostanie część sieci kanalizacyjnej na Zakaczawiu, Tarninowie i Starym Mieście. Mieszkańcy ul. Chojnowskiej zostali podłączeni do nowego kanału sanitarnego. Ponadto rozbudowany zostanie system monitoringu w zakresie sieci wodociągowej.

Wszystkie zadania mają zostać zrealizowane do końca 2021 roku. Dzięki nowym inwestycjom miasto będzie skanalizowane niemal w 100 procentach a kolejne tereny w Legnicy uzyskają dostęp do sieci wodociągowej. Z kolei monitoring sieci wodociągowej pozwoli m.in. na wcześniejsze wykrycie miejsca awarii, co będzie skutkowało szybkim i precyzyjnym jej usunięciem. Podczas modernizacji oczyszczalni ścieków zostaną przebudowane istniejące obiekty budowlane, wymienione stare, zużyte technicznie urządzenia technologiczne na nowe o wyższej sprawności oraz mniejszej energochłonności dostosowane do nowych rozwiązań technologicznych. Jednocześnie zmniejszą się uciążliwości zapachowe obiektów oczyszczalni w wyniku hermetyzację osadnika.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

 1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej
 2. Budowa sieci wodociągowej Dn125 PE wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy
 3. Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Rzeczypospolitej w Legnicy
 4. Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej
 5. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kręta
 6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej
 7. Budowa kanału sanitarnego do posesji przy ul. Chojnowskiej 1, 3, 5, 7 i 9
 8. Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta
 9. Współfinansowanie inwestycji pn. "Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie" w zakresie przebudowy sieci wodociągowej

Cele projektu:

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest: zwiększenie liczby ludności aglomeracji Legnica korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów poprzez budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy, a także zwiększenie stopnia zaopatrzenia ludności w wysokiej jakości
wodę pitną poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej.
Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów, których dotyczą:

 1. obszar środowiskowy
  • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym
  • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 2. obszar społeczno - gospodarczy
  • wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Legnicy,
  • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Legnicy,
  • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji,
  • zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie.

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.
Realizacja inwestycji będzie również pozytywna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Legnicy i związanego z tym rozwoju rynku pracy. Korzystny czynnik związany z lokalizacją terenów inwestycyjnych zostanie podparty odpowiednimi warunkami infrastruktury technicznej (infrastruktura wodno - kanalizacyjna) by rozwój gospodarczy stał się faktycznym, ugruntowanym i długoterminowym kierunkiem wzrostu miasta Legnica. Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej całej aglomeracji. Walory przyrody (czysta woda w zbiornikach wodnych, rzekach i potokach, zachowanie bioróżnorodności flory i fauny, pozytywne zjawiska estetyczne) oraz możliwość zapewnienia turystom wysokich standardów bytowych wpłyną na wzrost popytu turystycznego na usługi świadczone na terenie aglomeracji. Tym samym zwiększy się motywacja miejscowej ludności do zakładania własnej działalności turystycznej i około turystycznej, co przyczyni się do dynamizacji rozwoju gospodarczego regionu. Odpowiednie warunki techniczne pozwolą również na dostosowanie warunków funkcjonowania potencjalnych przedsiębiorstw do wymogów sanitarnych nakładanych przez państwo i Unię Europejską.

EVENTY EDUKACYJNO-PROMOCYJNE

14 maja 2018 roku odbył się event edukacyjno-promocyjny w ramach "Dni Otwartych Funduszy Europejskich". Informacja o wydarzeniu wraz ze zdjęciami poniżej:

Kolejna edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w LPWiK S.A.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 11 maja 2018 r. po raz trzeci wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W tym roku z myślą o najmłodszych legniczanach przygotowaliśmy wydarzenie pod hasłem „Skąd się bierze woda w kranie? Poznaj Zakład Produkcji Wody w Legnicy”. Naszą firmę odwiedziło ok. 150 dzieci z legnickich szkół i przedszkoli, które obejrzały zmodernizowane obiekty Zakładu Produkcji Wody oraz pojazdy specjalistyczne do czyszczenia i monitorowania sieci kanalizacyjnej. Na zakończenie wizyty każdy z uczestników mógł napić się orzeźwiającej wody z prawdziwego saturatora, wszyscy otrzymali również drobne upominki promujące picie wody prosto z kranu. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II".

W dniach 18-19 maja 2017 roku odbył się event edukacyjno-promocyjny w ramach "Dni Otwartych Funduszy Europejskich" w którym wzięło udział ponad 300 osób. Informacja o wydarzeniu wraz ze zdjęciami poniżej:

Dni otwarte funduszy europejskich

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. po raz drugi wzięło udział w akcji "Dni Otwartych Funduszy Europejskich". Zorganizowany został event edukacyjno-promocyjny, w czasie którego uczestnicy dowiedzieli się skąd bierze się woda w kranie oraz, że picie wody prosto z kranu jest bezpieczne.W tym roku wydarzenie odbywało się pod hasłem "Wodociągowe ciekawostki - Poznaj Zakład Produkcji Wody". Można było zobaczyć zmodernizowane obiekty Zakładu Produkcji Wody, ale też laboratorium, salę edukacyjną, wodomierzownię, czy samochody specjalistyczne. Zwiedzjący byli zachwyceni tym, co zobaczyli. Na koniec na uczestników zwiedzania czekały gry, zabawy oraz specjalne gadżety.W ciągu dwóch dni w wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób.Akcja odbywała się w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap II". Dni Otwarte

WAŻNE LINKI:

Logo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

MEDIA O PROJEKCIE "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II":

23.02.2021 - "LPWiK S.A. zakończyło kolejne inwestycje z dofinansowaniem unijnym" (legnica.eu)
23.02.2021 - "LPWiK S.A. zakończyło kolejne inwestycje z dofinansowaniem unijnym" (legnica.naszemiasto.pl)
23.02.2021 - "LPWiK S.A. zakończyło kolejne inwestycje z dofinansowaniem unijnym" (e-legnickie.pl)
23.02.2021 - "LPWiK S.A. zakończyło kolejne inwestycje z dofinansowaniem unijnym" (lca.pl)
10.08.2018 - "Wodociągi budują nowe sieci wod.-kan. (FOTO)" (e-legnickie.pl)
17.05.2018 - "Najmłodsi na Dniach Otwartych Wodociągów" (e-legnickie.pl)
15.05.2018 - "Skąd się bierze dobra woda. Pij ją prosto z kranu" (legnica.eu)
09.11.2017 - "Kolejne inwestycje LPWiK zakończone" (e-legnickie.pl)
07.11.2017 - "Kolejne inwestycje LPWiK zakończone" (legnica.eu)
23.05.2017 - "Dowiedzieli się skąd się bierze woda" (lca.pl)
22.05.2017 - "Sprawdzili skąd bierze się woda w kranie" (e-legnickie.pl)
22.05.2017 - "LPWiK pokazało ciekawym, skąd woda w kranie" (24legnica.pl)
22.05.2017 - "Wiedzą, skąd się bierze woda w kranie" (legnica.eu)
18.05.2017 - "Rozpoczęły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich" (mos.gov.pl)
26.08.2016 - "Dofinansowanie z NFOŚiGW dla Legnickich Wodociągów" (kierunekwodkan.pl)
24.08.2016 - "Legnickie wodociągi z dofinansowaniem z NFOŚiGW" (portalsamorzadowy.pl)
24.08.2016 - "Unijna dotacja dla LPWiK. 17 mln zł na inwestycje" (lca.pl)
23.08.2016 - "Legnickie wodociągi wciąż inwestują" (legnica.twoje-miasto.pl)
23.08.2016 - "Unijne środki na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Legnicy" (sozosfera.pl)
23.08.2016 - "Legnickie wodociągi wciąż inwestują" (legnica.eu)
23.08.2016 - "Wodociągi szykują kolejne inwestycje. Dostaną pieniądze z UE" (e-legnickie.pl)

do góry