Fundusze Unijne

Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z usługi Polecenia zapłaty wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora tj. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. następujących danych osobowych Klienta (imię, nazwisko, adres oraz numer rachunku bankowego). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu obciążenia wskazanego rachunku bankowego w drodze realizacji usługi polecenia zapłaty w ramach zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 b), c), f) RODO. Dane będą przetwarzanie przez okres obowiązywania zgody na obciążenie rachunku, a po jej cofnięciu przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego i zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane zostaną udostępnione właściwemu bankowi lub innej instytucji płatniczej w celu zapewnienia wykonania usługi polecenia zapłaty. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do uruchomienia usługi polecenia zapłaty. Więcej informacji można uzyskać w klauzuli informacyjnej lub u powołanego w LPWiK S.A. Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: .

do góry