Fundusze Unijne

Wodomierze

Tylko 3% wszystkich zasobów wody na Ziemi to świeża woda, a większość z niej znajduje się niestety pod ziemią. Przedsiębiorstwa wodociągowe są pod coraz większą presją lokalnych administracji oraz konsumentów w aspekcie jak najlepszego wykorzystania tego ograniczonego zasobu naturalnego. Inteligentne opomiarowanie wody może być jednym z pierwszych kroków na drodze do wprowadzenia bardziej zaawansowanych technologii dla sieci wodociągowych. Dlatego Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. stosuje uznane na rynku wodomierze o sprawdzonej i niezwykłej metrologii, która w połączeniu z innowacyjną zdalną komunikacją radiową i możliwością rejestracji danych stała się podstawą naszej nowoczesnej sieci wodociągowej.

Kilka przydatnych informacji dotyczące wodomierzy

 • Do wyznaczania ilości dostarczanej wody i rozliczeń z Odbiorcą Usług powszechnie stosowane są przyrządy pomiarowe – liczniki wody, tzw. wodomierze. Wodomierze stosowane są w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej.
 • Prawna kontrola metrologiczna jest działaniem zmierzającym do wykazania, czy wodomierz spełnia wymagania techniczne i metrologiczne określone we właściwych przepisach. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczeń, wodomierz powinien być poddany obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji, a w następstwie jako poświadczenie, że spełnia wymagania metrologiczne, mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.
 • Wodomierze nowe legalizowane są na wniosek i koszt producenta (posiadają tzw. legalizację pierwotną. Na cechę legalizacji składa się: cecha właściwego urzędu podległego organowi administracji miar oraz.
 • Legalizacja ponowna wodomierzy jest wykonywana w związku z utratą ważności poprzedniej legalizacji, na wniosek użytkownika,
 • Kontrolę metrologiczną wodomierzy w Polsce przeprowadzają Urzędy Miar. W punkcie legalizacyjnym LPWiK S.A. wodomierze legalizowane są przez Okręgowy Urząd Miarwe Wrocławiu, wydział zamiejscowy w Legnicy, z siedzibą przy ul. Batorego 7.
 • Zgodnie z przepisami prawa dla wodomierzy nie są wydawane pisemne świadectwa legalizacji,
 • Legalizacja jest ważna przez czas określony (o czym mowa w stosownych przepisach), jeżeli wodomierz spełnia wymagania metrologiczne i umieszczone na wodomierzu cechy legalizacyjne i zabezpieczające są nieuszkodzone. Okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat. Okres ważności legalizacji wyrażony w:
  • miesiącach – liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;
  • latach – liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji.
 • Legalizacja również traci ważność w przypadku:
  • uszkodzenia wodomierza;
  • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Wodomierz główny

Zgodnie z zawartą umową o dostarczanie wody i*/lub odprowadzanie ścieków wodomierz główny zamontowany na każdym przyłączu wodociągowym stanowi własność Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.  

Spółka pokrywa koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego, jego remont, konserwację i wymianę. 

Odbiorcy usług odpowiadają natomiast za odpowiednie utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń w  których zamontowane są wodomierze w celu zabezpieczenia wodomierza przed jego zalaniem, zmarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych. 

Przypominamy również, że Odbiorca usług zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom LPWiK S.A. dostęp wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją wodomierza.

Prosimy o kontakt w przypadku awarii wodomierza, wymiany, montażu, demontażu, plombowania wodomierza na poniższy numer telefony lub e-mail.

Punkt legalizacji wodomierzy

Poniżej umieściliśmy również informację dotyczące zabezpieczenia wodomierza przed działaniem niskich temperatur oraz przyczyny powstawania różnic wodomierzowych.

Kategoria: Wodomierze [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-11-23 Zabezpieczenie wodomierza i instalacji przed niskimi temperaturami
ilość pobrań: 620
Zabezpieczenie wodomierza i instalacji przed niskimi temperaturami 85.77KB zobacz
pdf 2020-11-23 Przyczyny powstawania różnic wodomierzowych
ilość pobrań: 912
Przyczyny powstawania różnic wodomierzowych 33.43KB zobacz
do góry