Zakład Eksploatacji Sieci Wodno - Kanalizacyjnej

LPWiK S.A. prowadzi eksploatację, konserwację i diagnostykę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. Pod swym nadzorem ma 315 km sieci wodociągowej oraz 269 km sieci kanalizacyjnej, w tym 106 km kanalizacji ogólnospławnej. Działalność w tym zakresie przedsiębiorstwo realizuje poprzez:

-   prowadzenie eksploatacji sieci wodociągowej wraz z jej uzbrojeniem w sposób zapewniający jej sprawność i optymalne dostarczanie wody do odbiorców,

-   prowadzenie eksploatacji urządzeń sieci kanalizacyjnej w sposób zapewniający należyty odbiór ścieków i wód opadowych, w tym monitorowanie sieci kanalizacyjnej kamerą Triton i minikamerą BCS oraz czyszczenie kanalizacji za pomocą specjalistycznego samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej z układem odzysku wody firmy ASSMANN,

-   kontrolę szczelności sieci wodociągowej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu do diagnostyki sieci (koleratora, lokalizatora i trasera sieci) w celu niezwłocznego usuwania wykrytych nieszczelności,

-   wykonywanie przyłączy wodociągowych metodą wykopową i bezwykopową z użyciem specjalistycznego urządzenia do drążenia otworów, tzw. Kreta,

-   wykrywanie nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem aparatu „Zadyma”,   

-   prowadzenie eksploatacji zasuw i hydroforni,

-   kontrolę i bieżące uzupełnienie oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej oraz nanoszenie stwierdzonych nieprawidłowości i zmian do rejestrów i dokumentacji,

-   dokonywanie uzgodnień projektowych.

Ponadto pracownicy zakładu eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej pełnią dyżury   w ramach pogotowia wodociągowego, aby w razie konieczności natychmiast przystąpić do usuwania awarii sieci wod.-kan. Wysokie kwalifikacje oraz posiadany przez przedsiębiorstwo sprzęt techniczny, pozwalają na szybkie i rzetelne usunięcie wszelkich awarii sieci.

Więcej informacji na temat usług świadczonych przez Zakład Eksploatacji Sieci Wod. – Kan. zamieszczono w zakładce USŁUGI. 

 

 

powrót