Usługi

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna prowadzi szeroko zakrojone usługi w zakresie:

  • eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, a w szczególności:

            - przyłączania nieruchomości do sieci wod.-kan.(kliknij po więcej informacji),
            - inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej (kliknij po więcej informacji)
            - diagnostyki sieci wodociagowej i kanalizacyjnej (kliknij po więcej informacji),
            - hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem odzysku wody (kliknij po więcej informacji)
            - wykonywania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem,
            - wykonywania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
            - usuwania zatorów w sieciach,
            - usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej,
            - wykonawstwa sieci wodno-kanalizacyjnych.

  • produkcji i sprzedaży wody, a także doradztwa w dziedzinie technologii produkcji wody, 
  • usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, dzięki nowoczesnej stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Legnicy,
  • analiz wody i ścieków, obejmujących badania laboratoryjne wody w zakresie:

            - mikrozanieczyszczeń,
            - parametrów fizyko-chemicznych,
            - parametrów bakteriologicznych i hydrobiologicznych,

  • innych badań związanych z analizą składu ścieków analizą gruntu,
  • gospodarki wodnymi urządzeniami pomiarowymi tzw. wodomierzami w zakresie:

            - naprawy wodomierzy,
            - instalacji, demontażu i kasacji wodomierzy,
            - legalizacji wodnych urządzeń pomiarowych.

powrót