Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap III

3etap.jpg

umowa_nfos1.jpgDnia 4 grudnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz, podpisali umowę o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap III". To już czwarty projekt Spółki, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. LPWiK S.A. na realizację ośmiu zadań otrzyma dofinansowanie na poziomie 6.921.494,75 zł, natomiast przewidywany koszt inwestycji to 14.132.474,87 zł brutto. Projekt otrzymał również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 3.500.000,00 zł.

Dotychczas spółka podpisała umowy na łączną kwotę ponad 106 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 46 mln zł.

W ramach nowego projektu na terenie oczyszczalni ścieków zmodernizowane zostaną: stacja odwadniania i zagęszczania osadu oraz układ napowietrzania bloku biologicznego. Natomiast na terenie Zakładu Produkcji Wody modernizacji będzie poddane ujęcie wody. Spółka zrealizuje także szereg inwestycji związanych z siecią kanalizacyjną na terenie Legnicy. Ponadto, dzięki funduszom unijnym, zakupiono pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanalizacji. LPWiK S.A. idąc z duchem czasu, rozbuduje także system GIS (system informacji geograficznej) o dostęp mobilny, który możliwi służbom prowadzącym eksploatację sieci wod. – kan., pracę z programem również w terenie.

Spółka w ostatnich latach dzięki inwestycjom dofinansowanym z Unii Europejskiej m.in. zmodernizowała Zakład Produkcji Wody, unowocześniła oczyszczalnię ścieków oraz wybudowała 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej uzbrajając tym samym kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe i przemysł.

Celem projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej jest poprawa jakości życia legniczan oraz ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

logotyp-nfosigw.jpg

powrót