Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II

 

ciag-unijny-nowy-z-lpwik.png

belka_projekt.jpg

2_podpisanie_umowy_-_nfosigw2.jpgW dniu 22 sierpnia 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II" (nr POIS.02.03.00-00-0073/16) obejmującego dziewięć zadań. Planowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 32.731.627,81 zł a maksymalna kwota dofinansowania to 16.966.366,50 zł. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt otrzymał również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 9.141.151,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany zostanie szereg inwestycji, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków w części mechanicznej, budowa sieci wodociągowej: od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej,  w ul. Poznańskiej, na terenie byłej jednostki wojskowej przy alei Rzeczypospolitej, gdzie wybudowana zostanie również sieć kanalizacji sanitarnej. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa w ul. Krętej, a także przy Zbiorczej Drodze Południowej, poddana naprawie zostanie część sieci kanalizacyjnej na Zakaczawiu, Tarninowie i Starym Mieście. Mieszkańcy ul. Chojnowskiej zostali podłączeni do nowego kanału sanitarnego. Ponadto rozbudowany zostanie system monitoringu w zakresie sieci wodociągowej.

Wszystkie zadania mają zostać zrealizowane do końca 2021 roku. Dzięki nowym inwestycjom miasto będzie skanalizowane niemal w 100 procentach a kolejne tereny w Legnicy uzyskają dostęp do sieci wodociągowej. Z kolei monitoring sieci wodociągowej pozwoli m.in. na wcześniejsze wykrycie miejsca awarii, co będzie skutkowało szybkim i precyzyjnym jej usunięciem. Podczas modernizacji oczyszczalni ścieków zostaną przebudowane istniejące obiekty budowlane, wymienione stare, zużyte technicznie urządzenia technologiczne na nowe o wyższej sprawności oraz  mniejszej energochłonności dostosowane do nowych rozwiązań technologicznych. Jednocześnie zmniejszą się uciążliwości zapachowe obiektów oczyszczalni w wyniku hermetyzację osadnika.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:
1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej,
2. Budowa sieci wodociągowej Dn125 PE wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy,
3. Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Rzeczypospolitej w Legnicy.
4. Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej,
5. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kręta,
6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej,
7. Budowa kanału sanitarnego do posesji przy ul. Chojnowskiej 1, 3, 5, 7 i 9,
8. Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta,
9. Współfinansowanie inwestycji pn. "Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie" w zakresie przebudowy sieci wodociągowej

Cele projektu:
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest: zwiększenie liczby ludności aglomeracji Legnica korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów poprzez budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy, a także zwiększenie stopnia zaopatrzenia ludności w wysokiej jakości
wodę pitną poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej.
Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów, których dotyczą:
obszar środowiskowy
-ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym
-dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
obszar społeczno – gospodarczy
-wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Legnicy,
-wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Legnicy,
-rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji,
-zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie.
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.
Realizacja inwestycji będzie również pozytywna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Legnicy i związanego z tym rozwoju rynku pracy. Korzystny czynnik związany z lokalizacją terenów inwestycyjnych zostanie podparty odpowiednimi warunkami infrastruktury technicznej (infrastruktura wodno – kanalizacyjna) by rozwój gospodarczy stał się faktycznym, ugruntowanym i długoterminowym kierunkiem wzrostu miasta Legnica. Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej całej aglomeracji. Walory przyrody (czysta woda w zbiornikach wodnych, rzekach i potokach, zachowanie bioróżnorodności flory i fauny, pozytywne zjawiska estetyczne) oraz możliwość zapewnienia turystom wysokich standardów bytowych wpłyną na wzrost popytu turystycznego na usługi świadczone na terenie aglomeracji. Tym samym zwiększy się motywacja miejscowej ludności do zakładania własnej działalności turystycznej i około turystycznej, co przyczyni się do dynamizacji rozwoju gospodarczego regionu. Odpowiednie warunki techniczne pozwolą również na dostosowanie warunków funkcjonowania potencjalnych przedsiębiorstw do wymogów sanitarnych nakładanych przez państwo i Unię Europejską.

EVENTY EDUKACYJNO-PROMOCYJNE

14 maja 2018 roku odbył się event edukacyjno-promocyjny w ramach "Dni Otwartych Funduszy Europejskich". Informacja o wydarzeniu wraz ze zdjęcami - KLIKNIJ TUTAJ

dni_otwarte_18_11.jpg

W dniach 18-19 maja 2017 roku odbył się event edukacyjno-promocyjny w ramach "Dni Otwartych Funduszy Europejskich" w którym wzięło udział ponad 300 osób. Informacja o wydarzeniu wraz ze zdjęciami - KLIKNIJ TUTAJ.

 

event_dni_otwarte_2.jpg

event_dni_otwarte_4.jpg

event_dni_otwarte_12.jpg

logotyp-nfosigw.jpg

WAŻNE LINKI:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mapa dotacji UE

Zgłaszanie nieprawidłowości

powrót