Fundusze Unijne

Zakład Oczyszczania Ścieków

Zakład Oczyszczania Ścieków - suszarnia

Gospodarka Ściekowa Legnicy

Porządkowanie gospodarki ściekowej Legnicy zostało rozpoczęte pod koniec XIX wieku. Budowie pierwszych miejskich wodociągów nie towarzyszyła budowa systemów kanalizacyjnych. Ścieki wylewano wprost na ulicę, skąd w sposób naturalny spływały one do Kaczawy i jej dopływów. W drugiej połowie XIX w. rozwiązanie problemu ścieków stało się wyjątkowo pilne, szczególnie ze względu na epidemie chorób zakaźnych.

Decyzję o uporządkowaniu gospodarki ściekowej legniccy radni podjęli w roku 1857, ale dopiero w roku 1874 wdrożono w życie ogólnomiejski plan kanalizacji. Aby nie zwiększać zanieczyszczeń rzeki, ścieki kierowano na pola irygacyjne w okolicy Dobrzejowa oddalonego od miasta o 4,5 km. System oczyszczania był oparty na naturalnej metodzie oczyszczania ścieków w gruncie na polach irygacyjnych.

Ciągła rozbudowa miasta w latach powojennych, a w związku z tym zwiększenie ilości ścieków, spowodowało przeciążenie pół irygowanych. W latach 60-tych konieczna stała się budowa nowej oczyszczalni ścieków. Przepustowość oczyszczalni zaprojektowano na 50 tys. m3/d. Oddawano ja do użytku etapami. W roku 1979 wybudowano część mechaniczną, 10 lat później część biologiczną, w 1991 przeróbkę osadów.

 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Legnicy położona jest w północno-wschodniej części miasta, na terenie o powierzchni 20,5 ha.

Zakład Oczyszczania Ścieków - Osadniki

Ścieki dopływają do oczyszczalni z terenu miasta Legnicy oraz sąsiednich gmin (Kunice, Krotoszyce, Ruja, Legnickie Pole). Większość kanalizacji, zwłaszcza w „starej” części miasta, to kanalizacja ogólnospławna. W „nowych” częściach miasta funkcjonuje kanalizacja rozdzielcza.  Z rejonów miasta nie posiadających kanalizacji, ścieki dowożone są na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi i przyjmowane do zlewni ścieków .

Część mechaniczna oczyszczalni

Została poddana gruntownej modernizacji w latach 2018-2019.

Zakład Oczyszczania Ścieków - obrazek 2

Ścieki surowe dopływają kolektorami grawitacyjnymi do studni zbiorczej, skąd przepływają do budynku krat i pompowni głównej. Wyposażenie budynku krat stanowią trzy kraty. Dwie panelowo- hakowe  i jedna zgrzebłowa . Wyposażenie pompowni ścieków stanowi 7 pomp.

Pozbawione skratek ścieki tłoczone są do piaskownika  dwukomorowego. Piaskownik współpracuje z  płuczką piasku.

Końcowym elementem części mechanicznej są dwa osadniki wstępne radialne, z których jeden pełni również funkcję zbiornika retencyjnego.

Część biologiczna oczyszczalni

Została zmodernizowana w latach 2000-2002. W związku z wykorzystaniem istniejących obiektów kubaturowych jej przepustowość zmalała z 50 tys. m3/d do 35 tys.m3/d. Modernizacja polegała na wymianie systemu napowietrzania oraz wprowadzeniu procesów usuwania związków biogennych (system BARDENPHO).

Zakład Oczyszczania Ścieków - obrazek 3

Reaktor biologiczny składa się z trzech równolegle pracujących komór osadu czynnego. Komora osadu czynnego służy do oczyszczania ścieków w procesach wielofazowego osadu czynnego ze wspomaganiem defosfotacji biologicznej strącaniem chemicznym. Jest obiektem przepływowym z wydzielonymi następującymi po sobie strefami: beztlenowa, denitryfikacji, denitryfikacji-nitryfikacji, nitryfikacji. W końcowej części strefy nitryfikacji w rejonie odpływu zainstalowane są pompy recyrkulacji wewnętrznej. Przepływ oraz pełne wymieszanie ścieków z osadem czynnym zapewniają mieszadła, natomiast pełne natlenienie i wymieszanie – system napowietrzania sprężonym powietrzem.

Procesy oczyszczania w bloku biologicznym są kontrolowane i sterowane automatycznie.

Komory osadu czynnego współpracują z dwoma osadnikami wtórnymi radialnymi, pompownią osadu recyrkulowanego, stacją dmuchaw, stacją dozowania koagulantu.

W latach 2003-2004 przeprowadzono modernizację osadników wtórnych w zakresie wymiany przelewów pilastych, zgarniaczy osadu, układu usuwania części pływających.

W roku 2020 doposażono o jedną dmuchawę instalację napowietrzania oraz zmodernizowano instalację mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego.

Część osadowa oczyszczalni

Zakład Oczyszczania Ścieków - obrazek 4

Osad wstępny odprowadzany jest z osadników wstępnych  do zbiornika zagęszczania grawitacyjnego o pojemności 1000m3. Zagęszczony grawitacyjnie osad wstępny oraz zagęszczony mechanicznie osad nadmierny podawane są do Wydzielonej Komory Fermentacyjnej, wyposażonej w mieszadło z rurą centralną. Podgrzewanie osadu odbywa się poprzez zewnętrzne wymienniki ciepła i pompy recyrkulacji osadu .

Przefermentowany osad odwadniany jest w stacji mechanicznego odwadniania, wyposażonej w dwie wirówki dekantacyjne.  Ostatnia modernizacja układu została przeprowadzona w 2020 roku.

Do magazynowania gazu fermentacyjnego ujmowanego z WKF służy zbiornik gazowy o pojemności 1000 m3. Biogaz wykorzystywany jest w agregatach kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, oraz w suszarni osadów do wytwarzania ciepła procesowego.

W ramach modernizacji części gazowo-energetycznej oczyszczalni ścieków, przeprowadzonej w roku 2012 unowocześniono wiele obiektów technologicznych, m.in. komory fermentacyjne, wymienniki ciepła, pompownie, rurociągi i instalacje elektryczne. Wprowadzono system nadzoru dyspozytorskiego umożliwiający efektywniejsze prowadzenie procesów przeróbki osadów.

W celu poprawienia struktury osadu i zwiększenia jego podatności na fermentację, zastosowano instalację mechanicznej homogenizacji osadu nadmiernego.

W roku 2015 na terenie oczyszczalni ścieków wybudowano od podstaw suszarnię osadów ściekowych, za kwotę netto ponad 14 mln złotych. W ramach zadania zamontowano urządzenia instalacji do suszenia osadów, w tym suszarkę osadów ściekowych, zbiornik do magazynowania osadu odwodnionego oraz zbiornik osadu wysuszonego z systemem załadunku.  Wysuszone osady ściekowe  poddawane są procesowi współspalania w cementowni.

Bardzo istotnym elementem przeprowadzonych modernizacji była hermetyzacja otwartych obiektów, stanowiących istotne źródło substancji złowonnych. Powietrze z tych obiektów ujmowane jest systemem wentylatorów i oczyszczane w biofiltrach, wyposażonymch w złoża wiążące związki odoroczynne.

 

Zakład Oczyszczania Ścieków - hala suszarni i silos

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zakład Oczyszczania Ścieków
jpg 2020-10-16 Zakład Oczyszczania Ścieków - schemat szuszarni
ilość pobrań: 1541
Zakład Oczyszczania Ścieków - schemat szuszarni 287.39KB zobacz
jpg 2020-10-16 Zakład Oczyszczania Ścieków - schemat oczyszczalni
ilość pobrań: 1024
Zakład Oczyszczania Ścieków - schemat oczyszczalni 215.51KB zobacz
do góry