Fundusze Unijne

Historia

Historia wodociągów sięga XIV wieku o czym świadczą liczne odkrycia archeologiczne. Najstarsze ślady urządzeń wodociągowych (studni i rur) archeolodzy znajdowali w rynku i w alei Najświętszej Marii Panny. Wiadomo też, że przed wiekami w grodzie Legnica doskonale funkcjonował system co najmniej kilku wodociągowych studni połączonych ze sobą tzw. rząpią. Koncepcję systemu zabezpieczenia Legnicy w wodę pitną z rzeki Kaczawy opracowano dopiero w II poł. XIX wieku, w roku 1866.

Budowie pierwszych miejskich wodociągów nie towarzyszyła budowa systemów kanalizacyjnych. Porządkowanie gospodarki ściekowej Legnicy zostało rozpoczęte pod koniec XIX wieku. Rozwiązanie problemu ścieków stało się wyjątkowo pilne, szczególnie ze względu na epidemie chorób zakaźnych.

Budynek dawnej pompowni przy ul. Masarskiej w LegnicyDecyzję o uporządkowaniu gospodarki ściekowej legniccy radni podjęli w roku 1857, ale dopiero w roku 1874 wdrożono w życie ogólno miejski plan kanalizacji. Aby nie zwiększać zanieczyszczeń rzeki, ścieki kierowano na pola irygacyjne w okolicy Dobrzejowa oddalonego od miasta o 4,5 km. System oczyszczania był oparty na naturalnej metodzie oczyszczania ścieków w gruncie na polach irygacyjnych.

Dopiero w 1894 roku założono przedsiębiorstwo, zajmujące się sferą wodociągowo – kanalizacyjną w Legnicy.

W związku z dynamicznym rozwojem miasta, w latach siedemdziesiątych XX wieku rozpoczęły się budowy dwóch bardzo ważnych części składowych przedsiębiorstwa – Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej oraz Zakładu Produkcji Wody na Przybkowie. Nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku w roku 1988, natomiast Zakład Produkcji Wody, stanowiący część systemu wodociągowego „Wielka Woda” ukończono 2 lata później.

W roku 1992 przekształcono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w spółkę prawa handlowego - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna. LPWiK S.A. jest pierwszą komunalną spółką akcyjną w Polsce i pierwszą komunalną na Dolnym Śląsku w ogóle.

Aktualnie Spółka zasięgiem swego działania obejmuje nie tylko ponad stutysięczną Legnicę, ale i ościenne gminy. Firma eksploatuje i konserwuje ogółem 315 km sieci wodociągowej i 269 km sieci kanalizacyjnej, co uzmysławia skalę ciążących na niej zadań.

Bieżące informacje o działalności Spółki dostępne są w innych częściach strony internetowej.

do góry