Fundusze Unijne
Strona główna/Dla Klienta/Strefa Klienta/Krok po kroku jak załatwić sprawę/Przyłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan.

Przyłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan.

Schemat postępowania podczas przyłączania do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej LPWiK S.A. oraz zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

  1. Klient składa w siedzibie Spółki lub przesyła (w wersji papierowej lub elektronicznej) wypełniony odpowiedni Wniosek o wydanie warunków przyłączenia:
  2. Pracownik Działu Dokumentacji Technicznej wydaje Warunki Przyłączenia do sieci wod. - kan.
  3. Klient opracowuje Plan Sytuacyjny zgodny z otrzymanymi Warunkami Przyłączenia do sieci wod.-kan. Po opracowaniu Planu Sytuacyjnego Klient może przystąpić już do budowy przyłączy wod. - kan. (zalecamy jednakże przed przystąpieniem do budowy przyłączy przesłanie sporządzonego Planu Sytuacyjnego do naszego przedsiębiorstwa w celu zaopiniowania).
  4. Po weryfikacji Planu Sytuacyjnego (w przypadku przedłożenia planu do zaopiniowania) Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie o jego pozytywnym zaopiniowaniu.
  5. Po wybudowaniu przyłączy Klient składa wypełniony Wniosek o podłączenie do sieci nformując co najmniej 7 dni wcześniej o konieczności wpięcia przyłączy do sieci oraz zleca wykonanie badania bakteriologicznego wody z przyłącza przez LPWiK S.A. lub inne akredytowane laboratorium. Na tym etapie Klient również może wnioskować o zawarcie umowy na dostarczanie wody na cele budowlane.
  6. Pracownik Działu Eksploatacji Sieci wod. - kan. dokonuje przeglądu technicznego przyłączy w wykopie i oceny zgodności tych przyłączy z Planem Sytuacyjnym i Warunkami Przyłączenia do sieci wod.-kan.
  7. Klient zleca wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych uprawnionemu geodecie. Po całkowitym zakończeniu robót składa Wniosek o dopuszczenie do eksploatacji przyłączy wod. - kan. (wydanie Protokołu). Do wniosku Klient załącza powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy (lub oświadczenie geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji) oraz sprawozdanie z badania wody.
  8. Pracownik Działu Eksploatacji Sieci wod. - kan. po kontakcie z Klientem przeprowadza w terenie przegląd techniczny dopuszczenia przyłączy do eksploatacji.
  9. Po uzyskaniu Protokołu dopuszczenia przyłączy do eksploatacji Klient składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
do góry