Laboratorium

Przedsiębiorstwo posiada także nowoczesne laboratorium chemiczno - biologiczne, do którego zadań należy:

  • badanie i kontrola jakości wody dostarczanej odbiorcom z terenu miasta i gmin ościennych w każdej fazie jej uzdatniania i przesyłu,
  • badanie i kontrola jakości ścieków surowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, uzdatnianych i ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do wody powierzchniowej,
  • analiza składu osadów ściekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków.

Zadania te laboratorium wykonuje na rzecz przedsiębiorstwa jako własne jak również na zlecenie innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Laboratorium działa w dwóch profilach:

1. laboratorium biologiczne z pracowniami:

  • bakteriologiczną,
  • hydrobiologiczną,

2. laboratorium fizyko-chemiczne z pracowniami:

  • pokój wagowy,
  • pracownia fiz-chem wody ( m.in. oznaczenia kolorymetryczne i miareczkowe),
  • pracownia analizy instrumentalnej,
  • pracownia min-destylacyjna,
  • pracownia spektrometryczna ICP-OES i fiz-chem ścieków.

Podstawą zapewnienia wymaganej jakości wody jest kontrola jej parametrów fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i organoleptycznych, zarówno na wyjściu z Zakładu Produkcji Wody jak i w sieci rozdzielczej, a także bezpośrednio u odbiorców.

Zakres analityczny laboratorium był od roku 1992 sukcesywnie rozszerzany, obecnie Laboratorium pracuje nad rozszerzeniem zakresu akredytacji polegające na zwiększeniu ilości badań akredytowanych.

Stała kontrola laboratoryjna jakości przesyłanej wody oraz zrzucanych ścieków zapewnia spełnienie wymogów norm jakościowych i ochrony środowiska.

 Akredytacja dla Działu Laboratorium LPWiK S.A 

    Polskie Centrum Akredytacji (PCA) przyznało akredytację dla Działu Laboratorium LPWiK S.A. Akredytacja stanowi potwierdzenie, że badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Norma ta określa wymagania zarówno dla jednostek akredytujących jak i podlegających akredytacji. Raport z badań akredytowanego laboratorium jest dokumentem, który w sposób niepodważalny gwarantuje obiektywność oraz prawidłowość przeprowadzonych analiz i kontroli. Uzyskanie akredytacji poprzedzone jest długotrwałym przygotowaniem metodyki analiz i kontroli, ich wdrożeniem, szkoleniem personelu, badaniem biegłości, badaniami międzylaboratoryjnymi oraz audytami wewnętrznymi. Kontrola pracy analitycznej odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcjach i procedurach ogólnych. Laboratorium akredytowane stosuje w pracy odpowiednie wzorce referencyjne, kontrolę poboru próbek, wzorce do kontroli jakości, uczestniczy również w badaniach biegłości i badaniach międzylaboratoryjnych. Korzyści wynikające z akredytacji to także poprawa organizacji pracy, precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, czytelny sposób postępowania w określonych sytuacjach i gwarancja podnoszenia kwalifikacji personelu.

 

 

Zakres wykonywanych badań - zakres badań.pdf

Zakres akredytacji - zakres akredytacji.pdf

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego - certyfikat.pdf

powrót