Laboratorium

Przedsiębiorstwo posiada także nowoczesne laboratorium chemiczno - biologiczne, do którego zadań należy:

 • badanie i kontrola jakości wody dostarczanej odbiorcom z terenu miasta i gmin ościennych w każdej fazie jej uzdatniania i przesyłu,
 • badanie i kontrola jakości ścieków surowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, uzdatnianych i ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do wody powierzchniowej,
 • analiza składu osadów ściekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków.

Zadania te laboratorium wykonuje na rzecz przedsiębiorstwa jako własne jak również na zlecenie innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Laboratorium działa w dwóch profilach:

1. laboratorium biologiczne z pracowniami:

 • bakteriologiczną,
 • hydrobiologiczną,

2. laboratorium fizyko-chemiczne z pracowniami:

 • oznaczeń miareczkowych,
 • oznaczeń kolorymetrycznych i wagowych,
 • absorpcji atomowej,
 • chromatografii gazowej.

Podstawą zapewnienia wymaganej jakości wody jest kontrola jej parametrów fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i organoleptycznych, zarówno na wyjściu z Zakładu Produkcji Wody jak i w sieci rozdzielczej, a także bezpośrednio u odbiorców.

Zakres analityczny laboratorium był od roku 1992 sukcesywnie rozszerzany i obecnie obejmuje 86 parametrów, w tym mikrozanieczyszczenia (46 parametrów) takie jak:

 • pestycydy,
 • chlorowcopochodne węglowodorów nasyconych (w tym THM-y),
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
 • substancje powierzchniowo czynne,
 • metale ciężkie.

Stała kontrola laboratoryjna jakości przesyłanej wody oraz zrzucanych ścieków zapewnia spełnienie wymogów norm jakościowych i ochrony środowiska.

 

 Akredytacja dla Działu Laboratorium LPWiK S.A 

    Polskie Centrum Akredytacji (PCA) przyznało akredytację dla Działu Laboratorium LPWiK S.A. Akredytacja stanowi potwierdzenie, że badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Norma ta określa wymagania zarówno dla jednostek akredytujących jak i podlegających akredytacji. Raport z badań akredytowanego laboratorium jest dokumentem, który w sposób niepodważalny gwarantuje obiektywność oraz prawidłowość przeprowadzonych analiz i kontroli. Uzyskanie akredytacji poprzedzone jest długotrwałym przygotowaniem metodyki analiz i kontroli, ich wdrożeniem, szkoleniem personelu, badaniami międzylaboratoryjnymi oraz audytami wewnętrznymi. Kontrola pracy analitycznej odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w księdze jakości i procedurach ogólnych. Laboratorium akredytowane stosuje w pracy odpowiednie wzorce referencyjne, kontrolę poboru próbek, wzorce do kontroli jakości, uczestniczy również w badaniach międzylaboratoryjnych. Korzyści wynikające z akredytacji to także poprawa organizacji pracy, precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, czytelny sposób postępowania w określonych sytuacjach i gwarancja podnoszenia kwalifikacji personelu.

 

 

Zakres akredytacji - zakres.pdf

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego - certyfikat.pdf

powrót