Jakość wody

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Lp. Badany parametr Jednostka Zawartość LPWiK S.A.*
NDS wg normy
Polskiej** Unii Europ.
1 Barwa mg Pt / l <51) akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian5)
akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
2 Mętność NTU

0,30

akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0

akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
3 Stężenie jonów wodoru (pH)   7,4±0,02 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5
4 Przewodność elektryczna µS / cm 498 ± 45 temp. pomiaru 25,10C 2500 2500
5 Zapach   Z1S (chlor) akceptowalny przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
akceptowalny przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
6 Jon amonu mg / l <0,061) 0,50 0,50
7 Azotany mg / l 4,7±0,7 50 50
8 Azotyny mg / l <0,011) 0,5 0,5
9 Chlor wolny mg / l <0,153) 0,3 -
10 Mangan µg / l <301) 50 50
11 Żelazo µg / l 30±7,8 200 200
12 Twardość  mgCaCO3/l 210±46 60 - 500 -
13 Magnez mg / l 16 7 -125 -
14 Siarczany mg / l 62 250 250
15 Utlenialność z KMnO4 mg O2/ l 0,97±0,08 5 5
16 Trihalometany - (Suma THM) µg / l 14±6 100 100
17 Suma pestycydów µg / l <0,452) 0,50 0,50

 

BAKTERIOLOGIA

18 Escherichia coli jtk / 100ml 0 0 0
19 Enterokoki kałowe jtk / 100ml 0 0 0
20 Bakterie grupy coli jtk / 100ml 0 0 0
21 Clostridium perfringens jtk / 100ml 0 0 0
22 Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C jtk / 1ml 0 bez nieprawidłowych zmian4) -

 

TWARDOŚĆ WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA LEGNICY w I półroczu 2019

Rodzaj wody mval / l mmol / l mgCaCO3 / l Stopnie niemieckie Stopnie francuskie
Średnio twarda 4,20 2,10 210 11,76 21,0

 

SKALA OPISOWA TWARDOŚCI WODY

Rodzaj wody mval / l mmol / l mgCaCO3 / l Stopnie niemieckie Stopnie francuskie
Bardzo miękka 0 - 2 0 - 1,0 0 - 100 0 - 5,6 0 - 10
Miękka 2 - 4 1,0 - 2,0 100 - 200  5,6 - 11,2 10 - 20
Średnio twarda 4 - 6 2,0 - 3,0 200 - 300 11,2 - 16,8 20 - 30
O znacznej twardości 6 - 8 3,0 - 4,0 300 - 400 16,8 - 22,4 30 - 40
Twarda 8 - 10 4,0 - 5,0 400 - 500 22,4 - 28 40 - 50
Bardzo twarda >10 >5 >500 >28 >50

*   -  Wartości średnie za I półrocze 2019r.
**  -  W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

1) - Granica zakresu akredytacji
2) - Granica oznaczania ilościowego
3) - Podana zawartość chloru, dotyczy wody w sieci wodociągowej
4) - Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
    - 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
    - 200jtk/1ml w kranie u konsumenta,
5) - Podana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l

 

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie:

- wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r., w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294 )

- wg Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83 EEC z dnia 3.XI.1998r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

powrót