Informacje o projekcie

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. realizuje projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica nr POIS.01.01.00-00-046/13" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu gospodarka wodno-ściekowa priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 59.482.255,25 zł brutto. Maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 21.997.103,24 zł netto. Dofinansowano również (w formie pożyczki w kwocie 22.707.689,19 zł) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław.

Umowę na dofinansowanie podpisano 27 lutego 2014 roku.

W ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica" realizowane są zadania:
- Modernizacja części gazowo-energetycznej, w tym instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, modernizacji układu nadawy i odbioru osadu w oczyszczalni ścieków w Legnicy;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej;
- Budowa suszarni osadów ściekowych;
- Modernizacja Zakładu Produkcji Wody, w tym  - Zmiana napowietrzania (aeratory) - Modernizacja filtrów podwójna filtracja, Lampa UV oraz zasilanie energetyczne wraz ze sterowaniem.

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica"

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest:
Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Aglomeracji Legnica poprzez wzrost wyposażenia miasta Legnica w system kanalizacji sanitarnej, modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy oraz przebudowę Zakładu Produkcji Wody.
Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów, których dotyczą:

obszar środowiskowy
-ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym
-dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
-dostosowanie parametrów jakościowych osadów ściekowych na potrzeby spalania ich w cementowni.

obszar społeczno – gospodarczy
-wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Legnicy,
-wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Legnicy,
-rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji,
-zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.

Realizacja inwestycji będzie również pozytywna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Legnicy i związanego
z tym rozwoju rynku pracy. Korzystny czynnik związany z lokalizacją terenów inwestycyjnych zostanie podparty odpowiednimi warunkami infrastruktury technicznej (infrastruktura wodno – kanalizacyjna) by rozwój gospodarczy stał się faktycznym, ugruntowanym i długoterminowym kierunkiem wzrostu miasta Legnica.
Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy oraz zapewnienie ludności wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej całej aglomeracji. Walory przyrody (czysta woda w zbiornikach wodnych, rzekach
i potokach, zachowanie bioróżnorodności flory i fauny, pozytywne zjawiska estetyczne) oraz możliwość zapewnienia turystom wysokich standardów bytowych wpłyną na wzrost popytu turystycznego na usługi świadczone na terenie aglomeracji. Tym samym zwiększy się motywacja miejscowej ludności do zakładania własnej działalności turystycznej i około turystycznej, co przyczyni się do dynamizacji rozwoju gospodarczego regionu.
Odpowiednie warunki techniczne pozwolą również na dostosowanie warunków funkcjonowania potencjalnych przedsiębiorstw do wymogów sanitarnych nakładanych przez państwo i Unię Europejską.

Przyśpieszenie rzeczowej realizacji inwestycji poprzez pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zapobiegać będzie potencjalnemu zahamowaniu procesu kanalizowania aglomeracji, co miało by miejsce w przypadku polegania wyłącznie na środkach własnych gmin wchodzących w skład aglomeracji.

ZAKOŃCZENIE

17 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji realizowanych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica". Informacja o otwarciu wraz ze zdjęciami - KLIKNIJ TUTAJ.

otwarcie_1.jpg

otwarcie_8.jpg

otwarcie_16.jpg

wfosigw.jpg

 

WAŻNE LINKI:

Program Infrastruktura i Środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

powrót