Dział Rozwoju / Jednostka Realizująca Projekt

schemat_organizacyjny_jrp.jpg

Dział Rozwoju / Jednostka Realizująca Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II" oraz "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap III" znajduje się w siedzibie LPWiK S.A. przy ul. Nowodworskiej 1.

adres e-mail: sekretariat@lpwiksa.com.pl

fax: 76/ 856-73-03

tel. 76/ 855-47-55, 76/ 855-47-58

 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Zbigniew Mróz

Zastępca MAO - Marek Dziopa

Kierownik Działu Rozwoju / JRP - Anna Wojciechowska

ZADANIA:

Do podstawowych zadań Jednostki Realizującej Projekt / Działu Rozwoju "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Legnica" należą:
a/ obowiązki ogólne:
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności wraz z niezbędnymi do wnioskowania dokumentami,
- realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO,
- współpraca z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą oraz Instytucją Wdrażającą,
- przygotowanie i aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie,
- zapewnienie płynności finansowej projektu,
- przygotowanie stosownych dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do skutecznej i płynnej realizacji projektu,
- zapewnienie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i projektów budowlanych oraz zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym,
- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz jej przechowywanie,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań przetargowych,
- współpraca z Instytucją Wdrażającą w zakresie uzgadniania dokumentów przetargowych i organizowania przetargów,
- opracowanie dla Instytucji Wdrażającej niezbędnych raportów i sprawozdań,
- nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Kontraktu,
- rozliczenie ogółu wydatków związanych z realizacją projektu,
b/ w zakresie technicznym:
- opracowanie części rzeczowej/technicznej SIWZ oraz udział w przetargach na roboty i usługi związane z realizacją projektu,
- weryfikacja SIWZ,
- weryfikacja dokumentacji projektowej,
- współpraca z Inżynierem Kontraktu i nadzór nad realizacją poszczególnych kontraktów na roboty,
- uczestnictwo w odbiorach częściowych, końcowych i pogwarancyjnych zadań realizowanych w ramach projektu,
- współpraca z instytucjami pośredniczącymi,
c/ w zakresie administracyjno - prawnym:
- obsługa administracyjna i kancelaryjna JRP / Działu Rozwoju,
- monitoring i sprawozdawczość wraz z opracowaniem okresowych raportów z realizacji projektu,
- inicjowanie działań informacyjno - promocyjnych,
- współpraca z jednostką prowadzącą obsługę prawną,
- udział i prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych,
d/ w zakresie ekonomiczno - finansowym:
- finansowa obsługa projektu,
- planowanie i rozliczanie wydatków,
- zapewnienie płynności finansowania projektu na podstawie planu płatności i harmonogramu rzeczowo - finansowego poprzez opracowanie planów finansowych do budżetu Spółki oraz wnioskowanie o uruchomienie kolejnych transz z poszczególnych źródeł finansowania,
- prowadzenie rejestrów faktur oraz ich przygotowanie do realizacji płatności,
- przekazywanie opisanych faktur do Działu Księgowości celem dokonania płatności,
- nadzór nad terminową realizacją płatności,
- sprawozdawczość i monitoring finansowy,
- współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucją Płatniczą w zakresie kontroli finansowo - księgowej projektu,
- przechowywanie dokumentacji finansowej przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności.

powrót