Dział Handlowy

Dział Handlowy jest komórką organizacyjną w LPWiK S.A. odpowiedzialną głównie za zawieranie umów i prawidłowe rozliczanie należności za pobraną wodę, odprowadzanie ścieków i innych świadczonych przez przedsiębiorstwo usług.
W Dziale Handlowym zawierane są umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków ze wszystkimi grupami odbiorców, którymi są przede wszystkim:

- właściciele domków jednorodzinnych, 
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej,
- zakłady przemysłowe,
- zakłady usługowe i handlowe.

Dodatkowo Dział prowadzi gospodarkę wodnymi urządzeniami pomiarowymi, w tym zakresie wykonuje n/w czynności:

- naprawa uszkodzonych i niesprawnych wodomierzy,
- demontaż i instalacja wodomierzy u odbiorców wody,
- legalizacja wodomierzy.

 

powrót