Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - rok 2017

Taryfa opłat za wodę i ścieki:

TARYFA na terenie Gminy Legnica na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

1. Ceny

Taryfowa grupa odbiorców WYSZCZEGÓLNIENIE cena netto
za 1m3 w zł
cena brutto (VAT-8%) 
za 1m3 w zł
1 2 3 4

GOSPODARSTWA DOMOWE

I POZOSTALI

Cena ogółem (woda+ścieki) 9,87 10,66
woda 4,34 4,69
ścieki 5,53 5,97
PRZEMYSŁ Cena ogółem (woda+ścieki) 10,12 10,93
woda 4,34 4,69
ścieki 5,78 6,24
Gmina  za  wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. 4,34 4,69

 

2. Stawki opłaty abonamentowej dla wodomierzy głównych

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Opłata/Stawka netto
 w zł
Opłata/Stawka brutto (VAT-8%) 
w zł
1 1 miesięczny okres rozliczeniowy
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość, odczyt i rozliczenie dotycząca wodomierza głównego 8,57 / odbiorcę / 1 miesiąc 9,26 / odbiorcę / 1 miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość, odczyt i rozliczenie dotycząca wodomierza głównego w budynkach wielolokalowych 8,57 / odbiorcę / 1 miesiąc 9,26 / odbiorcę / 1 miesiąc
2 2 miesięczny okres rozliczeniowy
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość, odczyt i rozliczenie dotycząca wodomierza głównego 13,27/ odbiorcę / 2 miesiące 14,33 / odbiorcę / 2 miesiące
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość, odczyt i rozliczenie dotycząca wodomierza głównego w budynkach wielolokalowych 13,27/ odbiorcę / 2 miesiące 14,33 / odbiorcę / 2 miesiące

 

3. Stawki opłaty abonamentowej dla wodomierzy - podliczników

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Opłata/Stawka netto
 w zł
Opłata/Stawka brutto (VAT-8%) 
w zł
1 1 miesięczny okres rozliczeniowy
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie dotycząca wodomierza - podlicznika zamontowanego w budynkach wielolokalowych, punktach czerpalnych, w lokalach użytkowych i pozostałych podliczników 3,87 / odbiorcę / 1 miesiąc 4,18 / odbiorcę / 1 miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie dotycząca wodomierza - podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów technologicznych

1,52 / odbiorcę / 1 miesiąc 1,64 / odbiorcę / 1 miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie dotycząca wodomierza - podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w okresie od 15 kwietnia do 15 września 1,52 / odbiorcę / 1 miesiąc 1,64 / odbiorcę / 1 miesiąc
2 2 miesięczny okres rozliczeniowy
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie dotycząca wodomierza - podlicznika zamontowanego w budynkach wielolokalowych, punktach czerpalnych, w lokalach użytkowych i pozostałych podliczników 3,87 / odbiorcę / 2 miesiące 4,18 / odbiorcę / 2 miesiące
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie dotycząca wodomierza - podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów technologicznych 1,52 / odbiorcę / 2 miesiące 1,64 / odbiorcę / 2 miesiące
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie dotycząca wodomierza - podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w okresie od 15 kwietnia do 15 września 1,52 / odbiorcę / 2 miesiące 1,64 / odbiorcę / 2 miesiące

 

4. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp Rodzaj przekroczeń Stawka opłaty netto
 w zł
Stawka opłaty brutto (VAT-8%) 
w zł
1 Przekroczenie temperatury o mniej niż 5o 0,13 zł/m3 0,14 zł/m3
2

Przekroczenie temperatury o 5° C i więcej

0,26 zł/m3 0,28 zł/m3
3 Przekroczenie wartości odczynu o mniej niż 0,5 pH 0,26 zł/m3 0,28 zł/m3
4 Przekroczenie wartości odczynu od 0,5 pH do 1.5 pH 0,66 zł/m3 0,71 zł/m3
5 Przekroczenie wartości odczynu od 1,5 pH do 2,5 pH 1,32 zł/m3 1,43 zł/m3
6 Przekroczenie wartości odczynu od 2,5 pH i powyżej 2,56 zł/m3 2,76 zł/m3
7

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia metali ciężkich (ołów, miedź, rtęć, nikiel, kadm, cynk, chrom og.)

230,33 zł/kg 248,76 zł/kg
8

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia BzT5

5,26 zł/kg O2 5,68 zł/kg O2
9 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia CHztcr 3,16 zł/kg O2 3,41 zł/kg O2
10 Przekroczenie dopuszczalnej wartości zawiesiny ogólnej 0,97 zł/kg 1,05 zł/kg
11 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia za substancje ekstrahujące się eterem naftowym 9,21 zł/kg 9,95 zł/kg
12

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu amonowego

5,26 zł/kg 5,68 zł/kg
13 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego 5,26 zł/kg 5,68 zł/kg
14 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia chlorków 0,97 zł/kg 1,05 zł/kg
15 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia siarczanów 0,97 zł/kg 1,05 zł/kg
16 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji powierzchniowo czynnych - anionowych 9,21 zł/kg 9,95 zł/kg
17 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia pozostałych parametrów 5,26 zł/kg 5,68 zł/kg

 

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

1 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. (Dz.U.Nr 136 poz. 964),wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków LPWiK S.A. ładunkiem tych zanieczyszczeń.
2 Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych (poz.1-6 z Tabeli w części IV).
3 Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych za pozostałe wskaźniki (poz.7-17 z Tabeli w części IV) oblicza się za jednostkę ładunku (w kg) zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.
4 Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłaty za przekroczenie warunków dla temperatury, pH i metali ciężkich i opłaty za przekroczenie warunków za pozostałe parametry obliczone według tego wskaźnika, za przekroczenie którego opłata jest najwyższa.
5 Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy fizyko-chemicznej ścieków.

 

powrót