Kolejny sukces LPWiK S.A.

Dnia 4 grudnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz, podpisali umowę o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap III". To już czwarty projekt Spółki, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. LPWiK S.A. na realizację ośmiu zadań otrzyma dofinansowanie na poziomie 6.921.494,75 zł, natomiast przewidywany koszt inwestycji to 14.132.474,87 zł brutto. Dotychczas spółka podpisała umowy na łączną kwotę ponad 106 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 46 mln zł.

umowa_nfos1.jpg

W ramach nowego projektu na terenie oczyszczalni ścieków zmodernizowane zostaną: stacja odwadniania i zagęszczania osadu oraz układ napowietrzania bloku biologicznego. Natomiast na terenie Zakładu Produkcji Wody modernizacji będzie poddane ujęcie wody. Spółka zrealizuje także szereg inwestycji związanych z siecią kanalizacyjną na terenie Legnicy. Ponadto, dzięki funduszom unijnym, zakupiono pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanalizacji. LPWiK S.A. idąc z duchem czasu, rozbuduje także system GIS (system informacji geograficznej) o dostęp mobilny, który możliwi służbom prowadzącym eksploatację sieci wod. – kan., pracę z programem również w terenie.

Spółka w ostatnich latach dzięki inwestycjom dofinansowanym z Unii Europejskiej m.in. zmodernizowała Zakład Produkcji Wody, unowocześniła oczyszczalnię ścieków oraz wybudowała 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej uzbrajając tym samym kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe i przemysł.

Celem projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej jest poprawa jakości życia legniczan oraz ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

umowa_nfos2.jpg

powrót